Általános Szerződési Feltételek 

A jelen dokumentum első fejezete, az általános szerződési feltételeket – a továbbiakban: „ÁSZF” – Élet Változtató Akadémia Kft. – a továbbiakban:

Szolgáltató” – által, a www.egyoromlanynaploja.hu; www.eletvaltoztatoakademia.hu; www.hrspecialista.hu; www.spirit4you.hu; www.szivtanoda.hu oldalakon nyújtott értékesítési, tanácsadói, oktatási, képzési és klub szolgáltatás, továbbá a www.rakovicseva.hu oldalon nyújtott összefoglaló szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének tagi és felhasználói, megrendelői feltételeit szabályozza.

1.  A Szolgáltatást nyújtó:

Név:                                       Élet Változtató Akadémia Kft.

 

Székhely:                              2030 Érd, Géza u. 32.

Statisztikai számjel:            27449257-8559-113-13

Adószám:                             27449257-2-13

Számlaszám:                     11600006-00000000-96363689

 

Email cím:                             rakovicseva@gmail.com

 

Telefonszám:                       +36-30-758-1331 

 

2.  A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható emberismereti, életmóddal kapcsolatos és pszichológiai jellegű ismereteket, továbbá egyéb írásos esettanulmányokat, tananyagokat, könyveket, élő rendezvények meghívóját, illetve ezekhez kedvezményes hozzájutási lehetőségeket oszt meg a Szolgáltatást igénybe vevőkkel, Szerződőkkel, Felhasználókkal, Fogyasztókkal, Megrendelőkkel és Tagjaival (atovábbiakban: „Tag”). Fogyasztónak, Tagnak minősül, azaz szolgáltatást igénybe vevőnek minősül 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján regisztráció után minden magán, vagy jogi céget képviselő személy.

Felhasználó és Tag lehet minden 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy; vagy gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet képviselője; a saját vagy a képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok és elérhetőségek megadásával regisztráló. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Szolgáltató a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Szolgáltatás célja, hogy a Fogyasztót megismertesse az általa ajánlott speciális módszerekkel, amelyeknek köszönhetően az egyén komfortosan és önmagával harmóniában, egészségesen képes működni. Továbbá ezen, speciális önismereti és önfejlesztéssel kapcsolatos legújabb trendjeivel és módszereivel,  amiket a tagok saját tevékenységük során alkalmazhatnak.

3.  A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a szolgáltatás keretében személyes és üzleti jellegű konzultációk megtartásával, tanácsadások nyújtásával, képzések, oktatási előadások megtartásával, rendezvényeken való megjelenés biztosításával, a tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő eszközök rendelkezésre bocsátásával személyesen, vagy online formában. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, online/offline egyéb tananyagok, könyvek), valamint a Szolgáltató által később elkészített és közzétett anyagok is.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója az Élet Változtató Akadémia Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti szolgáltatásokon kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat, esettanulmányokat, blog cikkeket tesz közzé a honlapon, vagy a Salesautopilot Kft. levélküldő szoftverének segítségével, e-mailben. Ehhez kapcsolódóan Szolgáltatói szerződését és Adatkezelői tájékoztatóját a feliratra kattintva ellenőrizheti. Például: személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között egyértelműen ráutaló magatartással, a

„Megrendelem” vagy „Jelentkezem” (illetve ehhez hasonló, egyértelmű megnevezéssel rendelkező) gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Ennek kapcsán Tag, egyértelmű kötelezettséget vállal a leírásban megadott „egyéb szolgáltatás” díjának megfizetéséért, Szolgálttó pedig köteles legjobb tudása szerint az adatlapon, sales oldalon feltüntetett tartalmat biztosítani. Minden egyes alkalommal egyedi megrendelési lehetőséget biztosít Szolgáltató, ahol az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozatot lehetővé teszi elolvasásra és elfogadásra, vagyis a megrendelő önszántából nyilatkozhat adatai kezeléséről az ügy lebonyolítása érdekében. Külön lehetőséget biztosít Szolgáltató a marketing célú hírlevelek küldésének választhatóságára.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások és termék adatlapok, megrendelési lehetőségek nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. A termékek és a szolgáltatások ára forintban van meghatározva és nettó + ÁFA megjelenéssel szerepelnek.

4.  A szerződés létrejötte, tartama

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a fentiekben felsorolt weboldalakon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap, regisztrációs űrlap kitöltésével, és a

„Megrendelem” vagy „Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre.

REGISZTRÁCIÓ: 

A Honlapokon hirdetett egyes Szolgáltatások megrendelése regisztráció után lehet- séges. A regisztráció önkéntes. A Felhasználó, Tag a regisztráció során megadja személyes adatait, és Szolgáltatót feljogosítja azok tárolására. A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével feljogosítja Szolgáltatót arra, hogy a jelentkezéskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor megadott más adatait eltárolja, leiratkozásig azt kezelje. Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait abból a célból tárolni, hogy az, Szolgáltatóval kapcsolatos igényeit érvényesíthesse.

Szerződő a Weboldalakon a Szolgáltatás használatára irányuló regisztráció megerősítését követően, a további adatok megadásakor fogadja el jelen Szerződés rendelkezéseit a jelölőnégyzet megjelölésével majd a mentés gombra történő kattintással, ami egyben a szerződés létrejöttének minősül. Felek jelen Szerződésben megfogalmazott jogai és kötelezettségei ezt követően a szerződés megszűnéséig fennállnak.

A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve törölheti.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó, Tag felelős. Amennyiben Szolgáltatónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználó által leadott jelentkezéseket törölni.

A Honlapok használata során, amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatást kíván megrendelni, önkéntesen megadott adatokra van szükség. Ilyenek a vezeték- és keresztnév, az email cím, a szállítási cím, a számlázási cím, a telefonszám.

A Honlapokon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez külön regisztráció nem szükséges.

A Felhasználó bármely és minden egyes regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. Szolgáltató a Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél, Facebook eseménymeghívás, személyes email, ritkán telefonos hívás útján keresi meg, melyek fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan és kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulását Felhasználó bármikor visszavonhatja a hírlevél végén lévő, leiratkozásra szolgáló link segítségével, Szolgáltatónak írt e-mailben vagy telefonhívással, illetve személyesen Szolgáltató telephelyén.

Szolgáltató vállalja a felelősséget, hogy egyéb, vagy váratlan, fel nem tüntetett témában nem keresi, illetve azt is, hogy semmilyen váratlan költség Tagot nem terheli. A megrendelt terméket Tag bankkártyával, és átutalással is kifizetheti, ahogy ez a termék adatlapján minden esetben egyedileg szerepel.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a felhasználó által megadott adatoknak, hiánytalannak és valósnak kell lenniük, mindemelett a regisztráló felelősséget vállal, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

MEGRENDELÉS:

 A Szolgáltatások megrendelésére minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés elküldésével Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatában és adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismerte és elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatások jellemzőiről és felhasználásáról a felhasználó a Honlapok vonatkozó aloldalain kaphat részletes információt. A vételár a kiválasztott Szolgáltatás leírásában kerül feltüntetésre. A megjelenített árak forintban értendők.

A Szolgáltatás kiválasztása után a „Jelentkezem”/”Megrendelem” gomb megnyomásával indítható a megrendelés. A megrendelés során Szolgáltató által kért adatokat szükséges megadni. A „Jelentkezem”/”Megrendelem” gombra kattintva a Szolgáltatás megrendelése véglegessé válik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat mindenkor betartva, üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi, ill. konkurenciavédelmi vagy szakmai okból egyes érdeklődőknek ne nyújtsanak bizonyos Szolgáltatásokat. Ebben az esetben a Szolgáltató erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató az adott Szolgáltatótól nem tud megrendelni Szolgáltatást (egyéni foglalkozást, csoportos programon való részvételt, infóterméket). Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy az automatikusan kiküldött díjbekérő alapján esetleg már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a Felhasználó részére.

A Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja. A módosítások a Honlapokon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek életbe. A módosítás a helyesen kitöltött megrendelést követően visszaigazolt termékekre nem vonatkozik.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akciók a készlet erejéig, vagy az akció időtartamáig érvényesek. A kedvezmények, akciók a Honlapokon meghirdetett időtartamra érvényesek. A Szolgáltató, a Tag megrendelésének beérkezését követően köteles a Felhasználó részére a vásárlást visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik, megszűnhet.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét bármely okból nem tudja teljesíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Minden eredeti megállapodástól való eltérés esetén Tagot Szolgáltató a legmegfelelőbb kereskedelmi magatartással kárpótolja.

A megrendelés során a Felhasználó köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltatást.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, téves teljesítésből eredő kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az ebből adódó költségeket a Felhasználónak minden esteben szükséges megtérítenie.

5.  Jelentkezés visszaigazolása

 A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat, megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra, mellyel a Szerződő Felek között a Szolgáltatási Szerződés létrejön.

6.  A megbízási díj teljesítése

A regisztráció, megrendelés során a jelentkezőnek, Tagnak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. Egyéb esetben, átutalásra is jogot formálhat, ha a termék adatlapján ez szerepel. Minden alkalommal, minden terméknél, szolgáltatásnál ez változhat. Szolgáltató mindig feltünteti a fizetés módjának lehetőségeit.

Kártyás fizetés esetén: A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan ellenőrizhetők, megismerhetők, és ellenőrizhetők, a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Élet Változtató Akadémia Kft. (2030 Érd, Géza u. 32.) adatkezelő által a(z) www.eletvaltoztatoakademia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, esetleges adószám, rendelt termék, ár. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

7.  Számlázás és kamat

A megbízási díj levonását, a weboldalon megrendelt szolgáltatás, termék díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül vagy/és e-mailben juttat el a Taghoz, a Számlázz.hu fiók igénybevételével. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Felek megállapodnak abban, hogy a számla teljesítési határidejét követő 5 (öt) naptári nap kamat kamatmentes, de amennyiben a teljesítési határidő további késedelmet szenved, úgy Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének napától visszahatóan, pontosan 10 (tíz) % kamatot jogosult felszámítani és érvényesíteni, mint ügyleti kamatot.

A fizetési késedelemnek a számla teljesítési határidejétől számított 30 naptári napja jelen szerződés bontó feltétele.

8.  Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@hrspecialista.hu vagy rakovicseva@gmail.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. De Szolgáltató bármely egyéb írásos formában is befogadja a felmondást.

9.  A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

10.Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

11.Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

12.Kártérítési felelősség kizárása – továbbá a Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

13.Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldalak, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A Honlapokon Szolgáltató által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a honlapok megjelenése, dizájnja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.A Szolgáltatások leírásaiban található tartalmak a Szolgáltatók szellemi tulajdonát képezik. Szigorúan tilos a Honlapokon, könyvekben, tananyagokban található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez

alól, ha rendelkezik Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt Szolgáltató a Honlapokon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. Ez a tilalom vonatkozik különösen a Honlapokon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó- és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlapok tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

Nem jelenti a fenti előírások megsértését, amennyiben harmadik személy a Honlapon található oldalak és bejegyzések közül egyet vagy többet az erre szolgáló link alkalmazásával a program vagy a promóciós anyag hirdetése céljából saját honlapjára átvesz, vagy azt más módon elérhetővé teszi.

A Felhasználó a Honlapok tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ebben az esetben sem jogosult azonban a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kár megtérítését.

Amennyiben a Honlapok tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon Szolgáltató engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, akkor először felszólítást küldünk a jogellenes magatartása befejezésére kérve őt. Amennyiben erre 8 napon belül nem érkezik érdemi válasz, a jogtalan felhasználónak az észlelés napjától számítva másolt oldalanként napi 20.000, azaz napi húszezer HUF összegű kötbért számlázunk. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér-megállapodást.

14.Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15.A szerződés hatálya

 A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16.Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17.Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@hrspecialista.hu, vagy a rakovicseva@gmail,com címre. Tag, illetve a vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a vásárlók panaszkezelésére hivatott szervekhez is fordulhat.

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/ Továbbá az Európai Bizottságok szervezetei ezen a linken elérhetőek: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hu

18.A Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató adatai:

https://tarhely.eu/kapcsolat.php

 

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Üzemeltető:
 
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 
Adószám: 14571332-2-42
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetök a weboldalakon, az aktuális oldal ASZF fülén.

Szolgáltató minden hatályos, területére, tevékenységére bármilyen módon hatással rendelkező jogszabályt, rendelkezést és törvényt a legjobb tudása szerint betart és

tiszteletben tart. Saját Etikai Kódex áll rendelkezésére, amelyet minden weboldalán a láblécben Tagok elérhetnek, letölthetnek, elolvashatnak.

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 1. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 3. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

1.sz. melléklet: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: ……………………….,……………. , ……, ……

 

Kattints a linkre a PDF dokumentumhoz:

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Összefoglaló

Az Élet Változtató Akadémia Kft. mint gazdasági társaság minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek, a GDPR (2018.05.25.) rendelkezései megfelelően gyűjt, valamint kezel. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tárolja. Elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

I. Szolgáltató, adatokat kezelő adatai:

Név:                                       Élet Változtató Akadémia Kft.

Székhely:                              2030 Érd, Géza utca 32.

Statisztikai számjel:             27449257-8559-113-13

Adószám:                             27449257-2-13

Számlaszám:                        11600006-00000000-96363689

Email cím:                             rakovicseva@gmail.com

Telefonszám:                        +36-30-758-1331

Weboldalak:

http://hrspecialista.hu/;

https://spirit4you.hu/;

https://szivtanoda.hu/

http://rakovicseva.hu/

http://eletvaltoztatoakademia.hu

II. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Rakovics Éva E.V.  (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

III. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „ tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „”).

IV. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
 • Vásárló: tudomásul veszem, hogy az Élet Változtató Akadémia Kft. (2030 Érd, Géza u. 32.) adatkezelő által a(z) www.eletvaltoztatoakademia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, esetleges adószám, rendelt termék, ár. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
 • Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
 1. Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagaimra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 1. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalomértesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

 1. Online tananyag megrendelése
  (eseti fizikai termékkel kiegészítve)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; és DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. futárszolgálat, valamint Magyar Posta Zrt. részére, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.  01-09-888141. cégjegyzékszám) KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu), Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01 10 042463, adószám: 10901232-2-44, email: ugyfelszolgalat@posta.hu, web: www.posta.hu)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül kérésre is törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye:

a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

 1. Klub tagság előfizetés

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve adategyeztetés céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím;

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig.
A megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

 1. Tanulói fiók regisztrációja
  (Klub előfizetés, online tananyag vásárlása és ingyenes tananyagra való feliratkozás esetén kötelező!)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése;

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fiókhoz tartozó jelszó, telefonszám; vásárlás esetén: bankkártya adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), lakcím;

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása,

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; vásárlás esetén: PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig; amennyiben vásárlás történt és a fiók törlésre kerül: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk; ha a fiók törlésre kerül és korábban nem történt vásárlás: a fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerül minden tárolt adat.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: tananyagokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése (név, e-mail cím hiánya esetén); a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig; amennyiben jelszót nem ad meg a felhasználó, a kezdeti, automatikusan generált jelszó marad érvényben.

 1. Fizikai tananyagok, termékek rendelése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a futárszolgálat hatékonysága céljából kerül kezelésre

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; és DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. futárszolgálat, valamint a Magyar Posta Zrt. részére, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.  01-09-888141. cégjegyzékszám) KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu), Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01 10 042463, adószám: 10901232-2-44, email: ugyfelszolgalat@posta.hu, web: www.posta.hu)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén a termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

 1. Rendezvények, előadások megrendelése
  (eseti fizikai termékkel)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím).

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása, a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; és DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. futárszolgálat és a Magyar Posta Zrt. részére, az esetleges fizikai kiegészítő szállítása érdekében; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.  01-09-888141. cégjegyzékszám) KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu), Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01 10 042463, adószám: 10901232-2-44, email: ugyfelszolgalat@posta.hu, web: www.posta.hu)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig. 

 1. SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓK, INTERJÚK

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, esetleg születési dátum

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező felmérése, a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges, a személyes konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; PayPal (Europe) S.à r.l., a Braintree és Simple Pay fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41); PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg); KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41), OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19, Cégjegyzékszám: 01 09 174466, adószám: 24386106-2-42, Email: dpo@otpmobil.com, web: www.simplepay.hu)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes konzultáció ellehetetlenülése.

V. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.
 • A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 5. az adatok tárolásának időtartama;
 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 8. a kezelt adatok forrása;
 9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
 • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
 • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
 • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
 1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
 • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 3. közérdekből;
 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
 1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

VI. KAPCSOLATFELVÉTEL

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

VII. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
 1. a jogosultalan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;
 3. továbbításra;
 4. törlésre;
 5. nyilvánosságra hozatalra;
 6. véletlen sérülésre;
 7. véletlen megsemmisülésre;
 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

 

 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

VIII. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

 

 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

IX. Kártérítés

 • Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 • Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

X. Jogorvoslat

 • Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

XI. Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 22.

Kattints a linkre a PDF dokumentumhoz:

Adatvédelmi Nyilatkozat